> gemeente & wereld > diaconie en contactleden

Diaconie

De diaconie is een gezamenlijke activiteit van de doopsgezinde en remonstrantse gemeenten. Zij behartigt de materiële en immateriële dienstverlening van de doopsgezinde en remonstrantse gemeente aan haar leden en daarbuiten. Haar taken worden uitgevoerd door de Diaconale Rraad bestaande uit vertegenwoordigers van beide kerkenraden en versterkt door twee of meer gemeenteleden. Eén van de predikanten maakt als adviseur deel uit van de raad; en predikanten rouleren periodiek.

 

De raad is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: mw. G. Morie
  • Secretaris: mw. E.M. Rollingswier-van der Weel
    E-mail  diaconie@doreleiden.nl
  • Penningmeester: dhr. D. Kappelle
  • Lid: mw. C.J. Jut
  • Adviseur: ds. S.P. van der Meulen en/of ds. P.L. van Asselt

Rekeningnummer Diaconale Raad: IBAN: NL 90 INGB 0000311613 t.n.v. Diaconale Raad van de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente, Pieterskerkstraat 1, 2311 SV Leiden.

 

Tweede collecte
De diaconie stelt vast aan welke doelen de tweede collecte ten goede komt. Gebruikelijk is dat dat doel maandelijks wisselt.


Sociaal-culturele activiteiten
De diaconie verzorgt een aantal sociaal-culturele activiteiten, zoals ziekenbezoek, bloemendienst, kerstattentie en enkele bijeenkomsten per jaar voor de ouderen onder ons, zoals de kerstmiddag en de voorjaarsbijeenkomst.


Autodienst
Als service aan de bezoekers, die niet op eigen kracht de wekelijkse kerkdienst en/of de activiteiten in de Lokhorstkerk bij kunnen wonen, bieden wij de autodienst aan. In de Lokroep staan de chauffeurs vermeld.

Contactledenwerk
De gemeente is ingedeeld in 14 wijken. De wijken zijn zoveel mogelijk een geografische eenheid waarbinnen de gemeenteleden elkaar per fiets of te voet kunnen bereiken. Elke wijk heeft één of meerdere contactlid(-leden). Een contactlid vormt de schakel tussen predikant en kerkenraad enerzijds en de gemeenteleden anderzijds. De activiteiten van de contactleden vallen onder de verantwoordelijkheid van de diaconale raad en van de predikanten. 


Bezoekgroep
De bezoekgroep bestaat uit een aantal gemeenteleden. Zij bezoeken elk vier tot zes keer per jaar een paar leden, die dat nodig hebben.


diaconie

Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2021 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden